classiera loader

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DAMZADARMO.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://damzadarmo.pl (dalej jako: „Damzadarmo.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).
Damzadarmo.pl ma charakter ogłoszeniowy. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie i edytowanie oraz przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń o różnorodnej tematyce
w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Serwisu.
Treści zamieszczone w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu danego ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców i nie jest stroną zawieranych przez nich umów.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Damzadarmo.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
zespół damzadarmo.pl


1 O NAS

 1. Właścicielem Damzadarmo.pl jest Piotr Bania posiadający adres poczty elektronicznej: kontakt@damzadarmo.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. W Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych Usług Elektronicznych oraz pozostałych funkcjonalności, w tym również zamieszczać, przeglądać i wyszukiwać Ogłoszenia.
 3. Usługodawca nie nadzoruje treści publikowanych przez Usługobiorców w Serwisie Internetowym, jednak w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia albo zawiadomienia go o ich bezprawności, podejmuje niezwłocznie odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia dostępu do tych treści.

2 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
 2. FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie każdego Ogłoszenia umożliwiający nawiązanie kontaktu z ogłoszeniodawcą i złożenie zapytania dotyczącego przedmiotu Ogłoszenia.
 3. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach i Ogłoszeniach w Serwisie Internetowym.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy, niezależnie od ich nazwy, w tym przede wszystkim ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu ogłoszenia, zamieszczone w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DAMZADARMO.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://damzadarmo.pl.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 9. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Damzadarmo.pl.
 10. USŁUGODAWCA – Piotr Bania posiadający adres poczty elektronicznej: kontakt@damzadarmo.pl.
 11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 12. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z DAMZADARMO.PL

 1. Damzadarmo.pl powstał, aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń o różnorodnej tematyce w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
 3. Usługodawca nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Usługobiorcy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Serwis Internetowy nie prowadzi pośrednictwa w zawieraniu umów w przedmiocie zamieszczanych w nim Ogłoszeń. Usługodawca nie jest stroną zawieranych między Usługobiorcami umów i nie świadczy na ich rzecz innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w Regulaminie.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy Usługobiorcy z systemem informatycznym Serwisu Internetowego: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. Dlatego by uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych).

4 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  a.        Formularz Kontaktowy.
  b.        Formularz Zapytania.
  c.         Newsletter.
  d.        Konto.
  e.        Wyszukiwarka.
  f.         Zamieszczanie Ogłoszeń.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 5. Większość funkcjonalności Serwisu Internetowego wymaga uprzedniej rejestracji Konta przez Usługobiorcę. Niezarejestrowany Usługobiorca może w Serwisie Internetowym jedynie wyszukiwać i przeglądać Ogłoszenia, a także korzystać z Formularza Zapytania i Formularza Kontaktowego.
 6. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy, że będzie potrafił samodzielnie i bez problemów korzystać z Usług Elektronicznych ani też nie gwarantuje, że Usługi Elektroniczne okażą się przydatne w osiągnięciu zamierzonych przez Usługobiorcę celów. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec konsumentów (albo innych osób fizycznych, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów), przewidzianej bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

5 WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2.  Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: nazwa (login), adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Usługobiorca, który posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook, może również utworzyć Konto w Serwisie Internetowym, logując się za pomocą konta na Facebooku – wraz z pierwszym zalogowaniem Konto Usługobiorcy zostaje utworzone.
 4. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. przed zamieszczeniem Ogłoszenia).
 5. Konto umożliwia również Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta, takich jak np. obserwowanie Ogłoszeń lub innych Usługobiorców.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 7. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę, gdy pomimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny:
  a.        Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin,
  b.        Usługobiorca zamieszcza w ramach Ogłoszenia lub w ramach prywatnych wiadomości między Usługobiorcami (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) jakiekolwiek treści naruszające niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron,
  c.        działania danego Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 9. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń ani korzystanie z innych funkcjonalności Konta. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawionych za jego pośrednictwem Ogłoszeń. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odblokowuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji na ten temat.
 10. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie pociąga za sobą usunięcie Konta Usługobiorcy.
 11. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@damzadarmo.pl.
 12. Usunięcie Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie powoduje usunięcie wszystkich przypisanych do niego danych, w tym również wycofanie Ogłoszeń zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym (co pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy w innych celach niż prowadzenie Konta, w zakresie, w jakim stanowi o tym polityka prywatności Serwisu Internetowego).

6 WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, które następnie stanie się widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających Damzadarmo.pl.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne.
 3. Publikacja Ogłoszenia powoduje, że oprócz treści Ogłoszenia również niektóre dane Usługobiorcy, podane przez niego dobrowolnie w ramach Konta w Serwisie, stają się publicznie dostępne dla osób oglądających Ogłoszenie. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, obejmować mogą co najmniej przybliżoną lokalizację, nazwę (login), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego Usługobiorcy. Dokładny zakres udostępnianych danych zależy od tego, jakie informacje na swój temat podaje Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie.
 4. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego po zalogowaniu na Konto pod przyciskiem „Dodaj ogłoszenie”. W zależności od wybranej kategorii Ogłoszenia, wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe (w szczególności danych kontaktowych Usługobiorcy oraz informacji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia) i kliknięcie pola „Opublikuj ogłoszenie”.
 5. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Treść Ogłoszeń powinna być formułowana w języku polskim.
 7. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tego samego przedmiotu.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do samodzielnego usunięcia tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wezwania Usługobiorcy do zmiany zdjęć zamieszczonych w ramach Ogłoszenia, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu.
 10. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Ogłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu, każdy Usługobiorca może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie, korzystając z funkcji „Zgłoś” widocznej na stronie Ogłoszenia. Jeśli zgłoszenie okaże się zasadne, Usługodawca może podjąć wobec ogłoszeniodawcy stosowne kroki w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 11. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w znalezieniu osób zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia Usługobiorcy.

7 WARUNKI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Skontaktuj się z nami” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę –  (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę tematu i treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy oraz następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Korzystanie z Formularza Zapytania możliwe jest po przejściu do strony dowolnego Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie Internetowym oraz wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)  wypełnienia Formularza Zapytania danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści zapytania kierowanego do ogłoszeniodawcy, a także następujących danych Usługobiorcy: imię oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź ogłoszeniodawcy.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest po przejściu na stronę główną Serwisu Internetowego. W zależności od preferencji Usługobiorcy, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania).
 6. Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Usługobiorcy przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Ogłoszeń dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie lub/i wybranej kategorii Ogłoszeń. Ogłoszenia są domyślnie plasowane według daty ich dodania, przy czym Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili skorzystania z opcji sortowania według innych dostępnych kryteriów.
 7. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

8 KONTAKT Z DAMZADARMO.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@damzadarmo.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Damzadarmo.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.


9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE DAMZADARMO.PL

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@damzadarmo.pl.
 3. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom (oraz innym osobom fizycznym, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów). Jednocześnie Usługodawca wskazuje, że za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie zawiera z konsumentami żadnych odpłatnych umów, do których miałoby znaleźć zastosowanie prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim.


11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: kliknij tutaj.
 3. Pod adresem kliknij tutaj dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających np. z internetowej umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: kliknij tutaj.

12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę
  w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy lub wyłączenia jego Ogłoszenia na czas trwania weryfikacji.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku braku opłat – do wysokości 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa
  w zdaniu poprzednim, obowiązuje niezależnie od tego, czy Usługobiorca zawierał jakąkolwiek umowę z Usługodawcą. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13 PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz interpretacji jego postanowień jest język polski.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; wprowadzenia lub zmiany opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  a.        W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
  b.        W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do korzystania z serwisu,

Zespół damzadarmo.pl